කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ඩිජිටල්කරණය කිරීමේ වැඩපිලිවෙලක්
සාර්ථකව හඳුනා ගැනීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව (SEC) සහ කොළඹ කොටස් හුවමාරුව (CSE) අතර ඒකාබද්ධ කමිටුවක් පිහිටුවන ලදී.
මෙම වැඩසටහනේ පළමු අදියර ලෙස මුද්‍රිත ගිණුම් ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ක්‍රමවේදයට පරිවර්තනය කිරීමටත්, කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ලැයිස්තුගත සමාගම් ලාභාංශ ගෙවිම් සෘජුවම කොටස් හිමියන්ගේ බැංකු ගිණුම් වෙත විද්‍යුත් තැන්පතු හරහා සිදුකිරීමට තීරණයකොටඇත.
දැනට පවත්නා රීති යටතේකොටස් තැරැව්කාර සමාගම් සහ මධ්‍යම තැන්පතු ක්‍රමවේදයට විසින් මුද්‍රිත  ප්‍රකාශ ක්‍රමවේදය භාවිතා කරන නමුත් ගිණුම් හිමියන් සහ තැරැව්කාර සමාගම්වල  සේවාදායකයින් විසින් ගිණුම් ප්‍රකාශන විද්‍යුත් ක්‍රමවේදයක් හරහා ලබන්නට ලබන්නට සලස්වන ලෙස විශේෂ  ඉල්ලීම් සිදු කර ඇති අවස්ථාවක පමණක් විද්‍යුත් තැපෑලෙන් ගිණුම් ප්‍රකාශ ලබන්නට සලස්වයි.
එලෙසම  දැනටමත් පවතින ලැයිස්තුගත රීති යටතේ සංයුක්ත තැටි (CD) ආකාරයෙන් වාර්ෂික වාර්තා නිකුත් කරන අතර බොහෝ සමාගම් වාර්ෂික වාර්තා නිකුත් කිරීම සදහා මෙම ක්‍රමය අනුගමනය කරයි.