කොවිඩ්-19 වැලැක්වීමේ ගැසට් නිවේදනය එයි.

කොවිඩ් -19 වැළැක්වීමේ නව රෙගුලාසි ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය අද රාත්‍රියේ නිකුත් කිරීමට නියමිතය. මෙම නිවේදනය සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි විසින් අස්සන් තබන ලද බව  සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරයි.