කොරෝනා පාලනය කරන්න රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් විශේෂ චක්‍රලේඛයක්

කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විශේෂ චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබේ.

එම චක්‍රලේඛය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්, දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්, දෙපාර්තමේන්තු, සංස්ථා, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල ප්‍රධානීන් සහ ග්‍රාම නිලධාරීවරුන්ට අදාල වෙයි.

ඒ අනුව කොරෝනා මර්දන කාර්ය සාධක බලකායේ ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා සියලූම දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් තම කාර්යාල තුළ කොරෝනා මර්දන තොරතුරු වාර්තා කරන මධ්‍යස්ථානයක් ආරම්භ කළ යුතු බව දැක්වෙයි.

එම මධ්‍යස්ථාන සඳහා පොලිස් නිලධාරියෙකු ඇතුළු රජයේ නිලධාරීන් අනුයුක්ත කර ගත යුතුයි.

එමෙන්ම අදාල ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත තොරතුරු ලබාදීම පිණිස අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු, සංස්ථා හා මණ්ඩල කාර්යාලවල ද තොරතුරු වාර්තා කරන මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවිය යුතු බව චක්‍රලේඛය මඟින් දැනුම් දී ඇත.

සැකසහිත පුද්ගලයින් පිළිබඳ වාර්තා කිරීම ඇතුළු කාර්යයන් කිහිපයක් එම මධ්‍යස්ථාන මඟින් ඉටු කළ යුතුයි.