කොරෝනා ආසාධිතයන් ගණන 1020 දක්වා වැඩිවේ

කොරෝනා ආසාධිතයන් ගණන 1020 දක්වා වර්ධනය වී තිබේ.අද දිනයේ රෝගීන් 28 දෙනකු වාර්තාවී ඇත.