කුළුබඩු වර්ග කිහිපයක් ආනයනය තහනම්

කුළුබඩු වර්ග කිහිපයක් ආනයනය තහනම් කරමින් මුදල් අමාත්‍යාංශය ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

ඒ අනුව ගම්මිරිස්, කුරුඳු, ඉඟුරු, කහ, පුවක් සහ කරුංකාඇතුළු භාණ්ඩ කිහිපයක් ආනයනය සහ නැවත අපනයනය තහනම්වන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරයි.

දේශීය වශයෙන් එම වගාවන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ගොවීන්ට සහන සැලසීම සඳහා මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ගෙන ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.