කෑගල්ලේ සහ අනුරාධපුරයේ පාසල් රැසක් වැසෙයි .

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ, සබරගමුව පළාත් සභාව යටතේ ක්‍රියාත්මක සියලු පාසල් අප්‍රේල් 30 දක්වා වසා තැබෙන බව  සබරගමුව පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ප්‍රකාශ කරයි.

ඒ අතරඅනුරාධපුර අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් පාසැල් 13ක් අප්‍රේල් 30 දක්වා වසා තැබෙන බව  උතුරුමැද පළාත් ආණ්ඩුකාර වරයා දැනුම් දෙයි.