කැලණිවැලි සහ පුත්තලම ප්‍රධාන දුම්රිය හෙට සිට අවලංගුයි.

කැලණිවැලි සහ පුත්තලම යන ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගවල ධාවනය කෙරෙන සියලු දුම්රිය හෙට සිට නැවත දැනුම්දෙන තෙක් අවලංගු කර තිබේ. අපොස උසස් පෙළ විභාගය සදහා පෙනී සිටින සිසුන් වෙනුවෙන් විශේෂ දුම්රිය ධාවනයට පියවර ගෙන ඇත.