කල්ලාරු රක්ෂිතයේ නැවත පෞද්ගලික වියදමින් ගස් හිටවන්න රිෂාඩ් ට නියෝග.

විල්පත්තුව ආසන්නයේ කල්ලාරු රක්ෂිතය එළිකිරීම නීතිවිරෝධී බව තීන්දු කළ අභියාචනාධිකරණය සිය පෞද්ගලික වියදමින් එළිකළ ප්‍රදේශවල ගස් නැවත සිටුවන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන්ට නියෝග කර තිබේ.