කම්කරු කොංග්‍රසයේ මුදල් නඩුවෙන් මහින්දානන්ද නිදහස්.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් කම්කරු කොංග්‍රසයේ මුදල් සාවද්‍ය ලෙස පරිහරණය කළ බවට අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේට එරෙහිව පවරා තිබූ නඩුවෙන් ඔහු නිදහස් කිරීමට කොළඹ මහාධිකරණය නියෝග කර තිබේ.