කටුනායක කම්හලක ගින්නක්

කටුනායක නිදහස් වෙළෙඳ කලාපයේ කර්මාන්ත ශාලාවක ගින්නක් හටගෙන ඇත. ගින්න මැඩ පැවැත්වීම සඳහා ගිනි නිවන රථ සහ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා හෙලිකොප්ටර් යානා යොදවා තිබේ.