ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 18ක් ඇණවුම් කරයි.

කොවිඩ් මර්දනය සඳහා ලබාදෙන ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 18ක් ඉන්දියාවෙන්  මිලදි ගැනීමට රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව ඇණවුම් ඉදිරිපත් කර ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්යය චන්න ජයසුමන මහතා පවසයි.