ඉන්දීය විදේශ ආමාත්‍යවරයා සහ ජනපති අතර හමුවක්.

දිවයිනට පැමිණි ඉන්දීය විදේශ අමාත්‍ය ආචාර්ය එස්. ජයශංකර් මහතා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමුවෙයි