ඉඩම් ඉ-ලියාපදිංචිය කඩිනම් කරන්න ජනපති නිලධාරීන්ට උපදෙස් දෙයි

ඉඩම් ලියාපදිංචියේදී සිදුවන වංචා නතර කිරීමට සහ ලියාපදිංචි ක්‍රමවේදය වේගවත් කිරීමට ඉඩම් ඉ-ලියාපදිංචිය (විද්යුත් ක්‍රමය) කඩිනම් කරන්නැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නිලධාරීන්ට ඊයේ (30) උපදෙස් දුන්නේය.
ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව, ඉඩම් නිරවුල් කිරීමේ ආයතනය, මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව සහ රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව ඒකාබද්ධව ඉඩම් ඉ-ලියාපදිංචි (විද්යුත් ක්‍රමය) වැඩසටහන වේගවත් කිරීමේ අවශ්‍යතාව එහිදී ජනාධිපතිවරයා නිලධාරීන්ට පෙන්වා දුන්නේය.

ඉඩම් ඉ-ලියාපදිංචි (විද්යුත් ක්‍රමය) වැඩසටහන පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්යාලයේ ඊයේ (30) පැවැති හමුවේ දී ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.ඉඩම් ලියාපදිංචිය ආශ්‍රිතව ආයතන අතර ඒකාබද්ධතාවක අවශ්‍යතාව ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළ අතර ඒකාබද්ධව කමිටුවක් ස්ථාපනය කර වැඩසටහන කඩිනම් කරන්නැයි වනජීවි, වන සංරක්ෂණ සහ පරිසර අමාත්‍යාංශවලට උපදෙස් දුන්නේය.