ඇමතිවරුන්ට ජනපතිගෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක්

දිවුරුම් දෙන ලද කැබිනට් සහ රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් ලබන සදුදා දිනට පෙර අදාළ අමාත්‍යාංශවල රාජකාරි ඇරඹිය යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා දැනුම් දී තිබේ.

ඒ අනුව කැබිනට් ඇමැතිවරුන් රැසක් අද දිනයේ වැඩ භාර ගැනීමට නියමිතය.