ඇඳිරිනීතිය නිමාවන කාලය දීර්ඝ කෙරේ

කොළඹ, ගම්පහ, පුත්තලම, උතුරු පළාතේ අද පෙ.ව 6.00 ට ඉවත්කල ඇඳරි නීතිය නැවත පනවන වේලාව ප.ව 2.00 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

මෙම කාලයේදී පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සපුරාලීම වෙනුවෙන් වෙළෙඳසැල් විවෘතව තබන ලෙස රජය වෙළෙඳසැල් හිමියන් වෙත දන්වා සිටී.
තම පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමේදී ලබා දී ඇති උපදෙස් අනුව පුද්ගලයින් දෙදෙනෙක් අතර පවත්වාගෙන ‍යායුතු අවම දුර පවත්වාගෙන යන මෙන් උපදෙස් ලබාදී තිබේ.