ඇඳිරිනීතිය තාවකාලිකව ඉවත්කෙරේ.

පුත්තලම බල ප්‍රදේශයට පැනවූ ඇඳිරිනීතිය අද උදෑසන 8.00ට අවසන් කොට නැවත පස්වරු 2.00 සිට නැවත දැනුම්දෙන තුරු බලපැවැත්වෙන බව පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනයක් නිකුත්කරමින් කියා සිටී.