ආනවිළුන්දාව ඩෝසර් කළ පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට

පසුගිය අඟහරුවාදා රාත්‍රියේ දී ආනවිළුන්දාව අභයභූමියේ කඩොලාන ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට නියමිතය තිබූ භූමි කොටසක් ඉස්සන් වගාකිරීමට කිසියම් පිරිසක් විසින්  ඩෝසර් කර මුළුමනින්ම විනාශ කර තිබුණි.

එම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඒ සඳහා යොදාගත් ඩෝසර් යන්ත්‍රය සහ රියදුරු ආරච්චිකට්ටුව පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.