අයිතීන් දිනාගන්න එක්ව කටයුතු කරන්න.අගමැතිවරයා කියයි.

තනිව සටන් කිරිමෙන් අයිතිවාසිකම් දිනා ගැනිමේ හැකියාවක් නොමැති බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

අදාල අංශ නියෝජනය කරන පිරිස් වෘත්තිය සංගම් ලෙස එක්ව කටයුතු කිරිම මගින් සිය අයිතිවාසිකම් දිනා ගැනිමට හැකි බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසයි.

කලාකරුවන් සමග ඊයේ (09) පැවැති සාකච්ඡාවකදී අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.