අමාත්‍ය මණ්ඩලය අද රැස්වෙති.

අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම අද (12) ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්පස්වරු 05.00 ට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී  පැවැත්වීමට  නියමිතය