අපේ ජන බල පක්ෂයේ මන්ත්‍රීධුරය රතන හිමිට.

අපේ ජනබල පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරයට පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමියන් පත් කළ බවට මැතිවරණ කොමිසම ප්‍රකාශ කරයි.