අපේක්ෂකයින් අනුගමනය කළයුතු ආචාර ධර්ම ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වෙයි

ඡන්ද විමසීම්වලදි තරග කරනු ලබන අපෙක්ෂකයින් අනුගමනය කළ යුතු ආචාර්යධර්ම හා මාධ්‍ය උපමාන ඇතුළත් ගැසට් නිවේදන නිකුත් කර ඇත.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මගින් අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇත.

ඒ අනුව මාධ්‍ය උපමාන 36කින් සමන්විතව ආදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කළ දින සිට ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරිම දක්වා කාලය තුළ ආචාර්යධර්ම පද්ධතිය වලංගු වන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සදහන් කරයි.
මේ අතර මැතිවරණයට ආදාළ තවත් ගැසට් නිවේදනයක් අද දිනයේ ප්‍රකාශයට පත් කිරිමට නියමිත බව රජයේ මුද්‍රණාලය සදහන් කළේය.