අනුරාධපුර වට්ටක්කා ඵළදාව දිසාපතිට භාරදෙන්න රජය කියයි.

අනුරාධපුර සහ මහවිලච්චියේ වට්ටක්කා වගාවෙන් ලැබී ඇති විශාල ඵළදාව මිලදී ගැනීමට වහා පියවර ගන්නැයි රජය අනුරාධපුර දිසාපතිවරයාට දැනුම් දී ඇත.

වට්ටක්කා මිළට ගැනීමට අවශ්‍යමුදල් දිසාපතිවරයාට ලබා දෙන මෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවට උපදෙස් දී තිබේ.

මිල දී ගන්නා වට්ටක්කා තොග අනුරාධපුර දිසාපතිවරයාගේ ද සහාය ඇතිව කොළඹට ගෙන්වා දිස්ත්‍රික්කයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වලට බෙදා දෙන්නැයි කොළඹ දිසාපතිවරයාට දැනුම් දී ඇත.

සිය වට්ටක්කා ඵලදාව අනුරාධපුර දිසාපතිවරයාට භාරදෙන මෙන් රජය ගොවි ජනතාවට දැනුම්දෙයි