අද 6.00සිට ගම්පහට ඇඳිරිනීතිය

ගම්පහ පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අද පස්වරු 06.00 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි යළි දැනුම් දෙනතුරු පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පැනවීමට තීරණය කර ඇති බව යුද හමුදාපතිතුමන් ප්‍රකාශ කරයි.