අද කොවිඩ් ආසාදිතයින් 726ක් හඳුනාගනී

අද දිනයේ තවත් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 383 දෙනෙකු හදුනාගැනිමත් සමග අද දිනය තුළ හදුනාගත් සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 726 දෙනෙකු දක්වා ඉහළට ගිය බද  යුධ හමුදාපතිවරයා ප්‍රකාශ කරයි.