අත්‍යාවශ්‍ය අවස්ථාවක හැර ජාතික අක්ෂි රෝහලට එන්න එපා.අධ්‍යක්ෂවරිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි.

කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්තියේ අවධානම හේතුවෙන් හදිසි අනතුරු, සායනික ප්‍රතිකාර හා අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් ලබාගැනීම සදහා පමණක් ජාතික අක්ෂි රෝහලට පැමිණෙන ලෙස ජාතික අක්ෂි රෝහලේ අධ්‍යක්ෂිකා වෛද්‍ය ඩබ්.එල්.එල්.යු.සී. කුමාරතිලක මහත්මිය  ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

ශ්‍රී ලංකා ජාතික අක්ෂි රෝහලට එක් දිනකට ප්‍රතිකාර හා සේවාවන් ලබාගැනීම සදහා පුද්ගලයින් 3000 ක් පමණ පැමිණෙන බවත්, මෙවන් ඉතා විශාල සේවාලාභීන් පිරිසක් එක් ස්ථානයකට ඒකරාශි වීම තුල කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්තවීමේ අවධානමක් ඇති බවත් ජාතික අක්ෂි රෝහලේ අධ්‍යක්ෂවරිය පෙන්වා දෙයි.

රට තුල මෙම වෛරසය ව්‍යාප්තිය අවම කිරීම උදෙසා ජනතාව විශාල වශයෙන් රැස්වන අවස්ථා හැකි උපරිමයෙන් සීමා කිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බැවින්‍‍‍ හදිසි අනතුරු, සායනික ප්‍රතිකාර හා අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් ලබාගැනීම සදහා පමණක් ජාතික අක්ෂි රෝහලට පැමිණීම ඉතා සුදුසු බවත්, අක්ෂි රෝග සදහා ප්‍රතිකාර ලබාගැනීමට තමාට ආසන්නතම රජයේ රෝහලක අක්ෂි සායනය වෙත යොමු වන ලෙසත් ජාතික අක්ෂි රෝහලේ අධ්‍යක්ෂවරිය වෛද්‍ය ඩබ්.එල්.එල්.යු.සී. කුමාරතිලක මහත්මිය වැඩිදුරටත් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.