අඩු ආදායම්ලාභීන්ට රැකියාදීම හෙට සිට

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සංකල්පයක් මත ක්‍රියාවට නැංවෙන අඩු ආදායම්ලාභීන් ලක්ෂයකට රැකියා ප්‍රදානය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ හෙට (02) සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම්කොට තිබේ.

බහුකාර්ය සංවර්ධන බළකාය මඟින් අඩු ආදායම්ලාභී සහ නිපුණතාවක් රහිත ජන කොටස් ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් කිරීම මෙහි අරමුණ වේ. රැකියාලාභීන් හට මාස හයක අඛණ්ඩ පුහුණු කාලය තුළ මසකට රුපියල් 22,500ක දීමනාවක් හිමි වන අතර, පුහුණුව සාර්ථකව නිම කරලීමෙන් පසුව තමා පුහුණුව ලැබූ ක්ෂේත්‍රයට අදාළව සිය ස්ථිර පදිංචි ප්‍රදේශය තුළ, රුපියල් 35,000ක වැටුපක් හා දීමනා හිමි රජයේ අනුමත ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන ස්ථිර තනතුරකට
පත් කෙරේ. වසර දහයක සතුටුදායක අඛණ්ඩ සේවා කාලයක් සපුරාලීමෙන් පසු රජයේ විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම මෙම අඩු ආදායම්ලාභීන් හට හිමිවේ.

කිසිදු අධ්‍යාපනයක් නොලද හෝ අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළට අඩු අධ්‍යාපන මට්ටමක සිටින නුපුහුණු ශ්‍රමිකයන් වීම, අයැදුම්පත් කැඳවනු ලබන අවසන් දිනයට වයස අවුරුදු 18 නොඅඩු සහ අවුරුදු 40ට නොවැඩි වීම, සමෘද්ධි සහනාධාර ලැබීමට සුදුසු එහෙත් නොලබන පවුලක රැකියා විරහිත සාමාජිකයකු විම හෝ සමෘද්ධි සහනාධාර ලබන පවුලක එහෙත් රැකියා විරහිත සාමාජිකයකු වීම, වයස්ගත හෝ රෝගාතුර මවුපියන් හෝ ආබාධිත සාමාජිකයන් සිටින පවුලක රැකියා විරහිත සාමාජිකයකු වීම, අයදුම්කරන දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථිර පදිංචිකරුවකු වීම රැකියාලාභීන් තෝරාගැනීමේ සුදුසුකම් වේ.

එක් පවුලකින් මෙම සුදුසුකම් සපුරා ඇති එක් ඉල්ලුම්කරුවක් ගැන පමණක් සලකා බලන අතර අයදුම්කරුවන් පදිංචි ගම් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල පවතින රැකියා අවස්ථා සහ අයදුම්කරුවන් ඉල්ලා ඇති පුහුණු ක්ෂේත්‍ර සියල්ල සැලකිල්ලට ගෙන අදාළ වෘත්තීය පුහුණුව තීරණය කෙරේ.

තමා පදිංචි ප්‍රදේශය හෝ ආසන්න ප්‍රදේශවල ඇති පුහුණු මධ්‍යස්ථානවල දී පුහුණුව ලබාදෙන අතර සාර්ථක පුහුණුවකින් පසු පදිංචි ප්‍රදේශයේ හෝ ආසන්න ප්‍රදේශවල රැකියාවලට අනුයුක්ත කෙරේ.

මෙම රැකියා ප්‍රදානය රජයේ නිර්ණායක මත පමණක් සිදුකෙරෙන අතර යම් තැනැත්තකුට මුදලක් හෝ කිසියම් ආකාරයක අල්ලසක් හෝ දීම රැකියා අවස්ථාව ප්‍රතික්ෂේප වීමට හේතු වන බව ජනාධිපති කාර්යාලය පවසයි.