අඟුලාන උතුර සහ දකුණ හුදෙකලා කරයි.

අඟුලාන පොලිස් වසමට අයත් අඟුලාන උතුර සහ අඟුලාන දකුණ යන ග්‍රාම සේවා වසම් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදෙකලා කරන බව  යුධ හමුදාපති තුමා නිවේදනය කරයි.