අගමැතිවරයා සහ පැවතිපාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් සමඟ සාකච්ඡවක්.

රටෙහි උද්ගතව ඇති තත්ත්වය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් පැවති පාර්ලිමේන්තුවේ සියලුම මන්ත්‍රීවරුන් මැයි මස 4 වනදා එනම් සඳුදා රැස්වීමක් සඳහා කැඳවා ඇත.එහිදී රටෙහි පවතින ගැටලු පිළිබඳ දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතය.