අගමැතිවරයා දිවුරුම් දෙයි.

විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නව අගමැතිවරයා වශයෙන් අද ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී දිවුරුම් දුන්නේය.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට නව ආණ්ඩුවක් පත් කර ගැනීම සඳහා ඉඩකඩ සලසා දෙමින් තමා අග්‍රාමාත්‍යධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බවට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ ප්‍රකාශ කළේය.

දිවුරුම්දීමෙන් අනතුරුව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පස්වරු 3.00ට සිය ධුරයේ රාජකාරි ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

නව අගමැතිවරයා දිවුරුම්දීමෙන් අනතුරුව සීමිත ඇමතිවරුන් සංඛ්‍යාවකින් යුත් නව කැබිනට් මණ්ඩලයද අද දිනයේ දිව්රුම් දීමට නියමිතව තිබේ