ගුරු වැටුප් පිළිබඳ අමාත්‍ය අනු කමිටු වාර්තාව කැබිනට් මණ්ඩලයට

ගුරු වැටුප් පිළිබඳ අමාත්‍ය අනු කමිටු වාර්තාව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ හා මහා භාණ්ඩාගාරයේ නිර්දේශ මත අගෝස්තු 23 වන දිනයේදී කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බව පරිසර ඇමති මහින්ද අමරවීර පවසනවා.

ගුරු වැටුප් විෂමතා පිළිබඳව ගුරු හා විදුහල්පති සංගම් රැසක් සමග කළ සාකච්ඡාවේදී ඔවුන් විසින් සාධනීය කරුණු රැසක් ඉදිරිපත් කළ බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් ද ඒ සඳහා අදාළ තොරතුරු සියල්ල ම ලබාගත් බවත්, පරිසර ඇමති මහින්ද අමරවීර පවසනවා.

ගුරු වැටුප් පිළිබඳ අමාත්‍ය අනු කමිටු සාමාජික ඇමති මහින්ද අමරවීර ප්‍රකාශ කරන්නේ, ගුරුවරුන් හා විදුහල්පතිවරුන් විසින් කරන ලද ඉල්ලීම් සියල්ල ම සාධාරණය යන මතයේ පිහිටා සිට ඇමති අනුකමිටුව සාකච්ඡා සිදුකරනු ලැබූ බවයි. ගුරුවරුන්ට හා විදුහල්පතිවරුන්ට යහපත් මානසිකත්වයකින් යුතුව දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබාදීමේ කටයුතු සිදුකිරීමට පහසුකම් සැලසීම රජයේ ද වගකීමක් බවත් ඇමතිවරයා පෙන්වා දෙනවා.