විදෙස් වෛද්‍ය උපාධි ලබා ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි වීමට අවශ්‍ය උසස්පෙළ අවම සුදුසුකම් බලාත්මක කෙරේ.

වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ අවම ප්‍රමිතිය පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳ ගැසට් නියෝග සහ සංශෝධන බලාත්මක කරමින් නිර්මිත, අවම සුදුසුකම් රහිතව විදේශ විශ්ව විද්‍යාලවලින් වෛද්‍ය උපාධිය හදාරා වෛද්‍යවරයෙකු ලෙස ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිවීමට තිබූ හැකියාව අහෝසි කරමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබේ.

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරන්නේ, පසුගිය අප්‍රේල් 10 වනදා නිකුත් කළ එම ගැසට් පත්‍රය මගින්, ගරු සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය සේවා අමාත්‍යවරයා විසින් වෛද්‍ය ආඥාපනත යටතේ පළ කරන ලද පහත සඳහන් නියෝගයන්, 2020 නොවැම්බර් මස 03 වැනි දින ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත කරන ලද බවයි. ඒ මගින් පහත නියෝග සහ සංශෝධන බලාත්මක කර ඇත. (ගැසට්ටුව කියවන්න)

  1. 2018 ජනවාරි මස 26 දිනැතිව අංක 2055/54 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය (ගැසට්ටුව කියවන්න) මගින් පළ කරන ලද, 2018 අංක 01 දරන වෛද්‍ය (වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අවම ප්‍රමිතිය පවත්වාගෙන යාම) නියෝගය පිළිබඳ නියෝගය.
  2. 2019 දෙසැම්බර් මස 26 දිනැති අංක 2155/15 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය (ගැසට්ටුව කියවන්න)මගින් පළ කරන ලද, 2018 අංක 01 දරන වෛද්‍ය (වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අවම ප්‍රමිතිය පවත්වාගෙන යාම) නියෝගය පිළිබඳ නියෝගය සඳහා සංශෝධන.

ඒ අනුව, විශ්වවිද්‍යාලයක හෝ ආයතනයක වෛද්‍ය උපාධි පාඨමාලාව සඳහා ඇතුළත් කර ගනු ලබන සෑම ශිෂ්‍යයකු ම ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය හෝ ඒ හා සමාන විභාගයකින් ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව සහ භෞතික විද්‍යාව යන විෂයයන්, ජීව විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව යන විෂයයන් සඳහා අවම වශයෙන් සම්මාන සාමාර්ථ සහිතව එකවර එම අවස්ථාවේදී ම සමත්ව සිටිය යුතුය.

මේ අනුව, ඉහත අවම සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කිරීමකින් තොරව විදේශ වෛද්‍ය උපාධි සඳහා යොමු වන සිසුන්ට ඉදිරියේදී වෛද්‍යවරයෙකු ලෙස ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිය ලබාගත නොහැකි බවත් වසර 9ක් පුරා සිය සංගමය දැරූ උත්සහය සාර්ථක වී ඇති බවත් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය වැඩිදුරටත් අවධාරණය කරයි. එබැවින්, ඉදිරියේදී අවම සුදුසුකම් රහිතව විදෙස් විශ්ව විද්‍යාල මගින් වෛද්‍ය උපාධිය ලබා ශ්‍රී ලංකාවේ සේවය කිරීමේ අවස්ථාව අවහිර වී ඇති බැවින් දෙමාපියන් විසින් තම දරුවන් එවැනි උත්සාහයන් වෙත යොමු කිරීමෙන් වැළකී සිටීම කාලෝචිත වේ.