පාසල් යළි විවෘත කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කෙරේ

පාසල් නැවත විවෘත කිරීම සම්බන්ධ අදාළ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ, සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට භාර දී තිබෙනවා.

එකී මාර්ගෝපදේශ අනුව පාසල් විවෘත කිරීම සිදු කිරීමට කටයුතු කරන බව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරනවා.

පාසල් යළි විවෘත කිරීමට අදාළ මෙම මාර්ගෝපදේශ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් අද දිනයේ පාසල්වලට ද නිකුත් කරනු ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක වෛද්‍ය හේමන්ත  හේරත් මහතා පැවසුවා.