පළමු ශ්‍රේණිය සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍ර යොමුකිරීම 2021 ජූලි 31 වනදා දක්වා දීර්ඝ කෙරේ

2022 වසරේ පළමු ශ්‍රේණිය සඳහා පාසල්වලට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමට අදාළ ඉල්ලුම්පත්‍ර යොමුකිරීමට දී ඇති කාලය 2021 ජූලි 31 වනදා දක්වා දීර්ඝ කර තිබෙනවා.  2022 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන මව්පියන් හෝ නිත්‍යනුකුල භාරකරුවන් එම අයදුම්පත් සම්පුර්ණ කර ඒවා තමන් රුචි පාසල් ප්‍රධානීන්ට, ලබන ජුනි 30 වන දිනට පෙර ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යොමුකළ යුතු බව අධ්‍යාපන ආමාත්‍යාංශය මීට පෙර ප්‍රකාශ කළා.

2022 වර්ෂය සඳහා පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීමට පාසල්වලට යොමුකළ යුතු අයදුම්පත සහ උපදෙස් ඇතුළත් පත්‍රිකාව, අධ්‍යාපන ආමාත්‍යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවියට එක් කර තිබෙනවා.

www.moe.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් අදාළ අයදුම්පත සහ උපදෙස් ඇතුළත් පත්‍රිකාව බාගත කරගැනීමට හැකි වෙනවා.