2022 පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමට අයදුම්පත් කැඳවේ

2022 වර්ෂය සඳහා පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීමට පාසල්වලට යොමුකළ යුතු අයදුම්පත සහ උපදෙස් ඇතුළත් පත්‍රිකාව, අධ්‍යාපන ආමාත්‍යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවියට එක් කර තිබෙනවා.

www.moe.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් අදාළ අයදුම්පත සහ උපදෙස් ඇතුළත් පත්‍රිකාව බාගත කරගැනීමට හැකි වෙනවා.

2022 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන මව්පියන් හෝ නිත්‍යනුකුල භාරකරුවන් එම අයදුම්පත් සම්පුර්ණ කර ඒවා තමන් රුචි පාසල් ප්‍රධානීන්ට, ලබන ජුනි 30 වන දිනට පෙර ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යොමුකළ යුතු බව අධ්‍යාපන ආමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරනවා.

2021 වර්ෂයේ පළමුවැනි ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කරගත් සිසුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ද මාර්ගත ක්‍රමයට සිදුවන අතර එම දරුවන් තම ගුරුවරුන් හැබැහින් දැක තිබෙන්නේ දින කිහිපයක් පමණයි. ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේදී, විශේෂයෙන් පළමු ශ්‍රේණිය සඳහා මාර්ගගත ඉගෙනුම් ක්‍රම භාවිත කිරීම කිසිසේත් ම සාර්ථක ක්‍රමයක් නොවන බව මුල් ළමාවිය සංවර්ධන විශේෂඥයන්ගේ අදහසයි.