රජය ලබාදුන් විසඳුම් පිළිගන්නැයි ගුරුවරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක්

විදුහල්පති සේවයේ වැටුප් සියයට 25කින් ද, ගුරු සේවයේ වැටුප් සියයට 13කින් ද ඉහළ දැමීමට කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී ඇති බැවින් ඒ පිළිබදව අවධානය යොමු කොට දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යන ලෙසට ගුරු විදුහල්පතිවරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරන බව කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා පවසනවා.

කැබිනට් මණ්ඩලය ලබාදුන් එම පොදු විසඳුම පිළිගන්නා ලෙස ගුරු වෘත්තීය සමිතිවලින් ද ඉල්ලීමක් කරන බව අමාත්‍යවරයා සදහන් කරනවා.

ගුරු විදුහල්පති වැටුප් ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා ඒ පිළිබඳ නිරේදේශ ඉදිරිපත් කිරීමට පත්කළ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුවේ සාමාජික විමල් වීරවංශ මහතා රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවැති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී මේ බව සඳහන් කළා.

විදුහල්පති III සේවයේ සියයට 19%කින් ද, විදුහල්පති II සේවයේ සියයට 22%කින් ද, සහ විදුහල්පති I සේවයේ වැටුප් වැඩිකිරීම සියයට 25%කින් ද, වශයෙන් ගුරු වැටුප් වැඩිකීරීමක් කැබිනට් අනුකමිටුව ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවට අනුව නිර්දේශ කර ඇතැයි කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා පවසනවා.

විදුහල්පති III සේවයේ වැටුප් වැඩිකිරීම සියයට 19%කින් ද, එනම්, මේ වන විට පවතින වැටුප වන රුපියල් 35,000, රුපියල් 42,000 ක් දක්වා ද, විදුහල්පති II සේවයේ වැටුප් වැඩිකිරීම සියයට 22 %කින් ද, එනම් දැනට පවතින රුපියල් 42,000 වැටුප රුපියල් 48,000 දක්වා ද වැඩිකිරිමට මෙමගින් නිර්දේශ නිකුත් කළ බව ද අමාත්‍යවරයා සදහන් කරනවා.

විදුහල්පති I සේවයේ වැටුප් වැඩිකිරීම සියයට 25%කින් ද, එනම්, මේ වන විට පවතින වැටුප රුපියල් 42,000, රුපියල් 58,345ක් දක්වා වැඩිකිරීමටත් එමගින් නිර්දේශ කර ඇතැයි ද ඔහු පැවසුවා.

ගුරු වැටුප් වැඩිවීම එස් එල් පී එස් 3, සදහා මේ වන විට වැටුප 27,000ක් වන අතර එය 31,000කට වැඩි වන බවත් එය 13% ක වැටපු් වැඩිවීමක් බවත්, සදහන් කළ අමාත්‍යවරයා, ඊට පහළ තනතුරුවල 19% ගාණකින් වැඩිවිමක් නිර්දේශ කර ඇතැයි ද පැවසුවා.