ආදායම් උපයන ලද මාර්ග අනාවරණය කළ නොහැකි මුදල් 1% ක නාමික බද්දකට යටත්ව අනාවරණය කිරීමට

පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ ආදායම් උපයන ලද මාර්ග අනාවරණය කළ නොහැකි මුදල් පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත සංශෝධන සහිතව සම්මත වී තිබෙනවා.

පනත් කෙටුම්පත දෙවැනි වර කියවීම සඳහා පක්ෂව ඡන්ද 134 ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ලැබුණේ ඡන්ද 44 ක් පමණක් බව වාර්තා වෙනවා. තෙවැනි වර කියවීමේදී සංශෝධන කිහිපයක් එකතු වූ අතර ඉන්පසු ඡන්ද විමසීමකින් තොරව සම්මත කර තිබෙනවා.

ආදායම් උපයන ලද මාර්ග අනාවරණය කළ නොහැකි මුදල් 1% ක නාමික බද්දකට යටත්ව අනාවරණය කිරීම සඳහා මෙම මුදල් පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබුණා.