නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය නිසා ජීවනෝපාය අහිමි වූ අය සඳහා රජය ලබාදෙන දීමනාව සූදානම්

කොවිඩ්-19 පැතිරයාම වැළැක්වීමට ක්‍රියාත්මක කළ නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය හේතුවෙන් සිය ජීවනෝපාය අහිමි වූ පුද්ගලයින් සඳහා රජය ලබාදෙන රුපියල් 2,000ක දීමනාව, අගෝස්තු 23 දිනයේ සිට ලබාදීමට නියමිතව තිබෙනවා.

එම දීමනාව ලබාදීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන, සියලු දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් වෙත ලබා දී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

එම දීමනාව ලබාදීමට අදාළ චක්‍රලේඛය ද, ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා ධරිද්‍රතාව තුරන් කිරීම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකාය විසින් අගෝස්තු 23 දිනයේ නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, මෙම දීමනාව සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ රජයෙන් කිසිදු දීමනාවක් නොලබන, අඩු ආදායම් ලාභී, ජීවනෝපාය අහිමි වූ පවුල් පමණක් බව සඳහන් වෙනවා.

රාජ්‍ය සේවකයින්, විශ්‍රාමිකයින්, සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන්, වැඩිහිටි, සියවස් පූර්ණ, ආබාධිත වැනි රජයේ මාසික දීමනාලාභීන් මේ සඳහා සුදුසුකම් නොලබන බව, ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා ධරිද්‍රතාව තුරන් කිරීම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකාය නිකුත් කළ චක්‍රලේඛයේ සඳහන් වෙනවා.

ඒ අනුව, ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ සහ ග්‍රාමීය කමිටුවේ සහාය ඇතිව, ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාස මට්ටමින් සේවයේ නියුතු නිලධාරීන් මගින්, සුදුසු ක්‍රමවේදයක් යටතේ, අදාළ දීමනාව ගෙවීමට කටයුතු කෙරෙන බව වාර්තා වෙනවා.