ඩොලරයේ වටිනාකම පෞද්ගලික බැංකු රුපියල් 226 ක් ලෙස වාර්තා කරයි

ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයක සැබෑ රුපියල් වටිනාකම මේ වන විට ආන්දෝලනයට තුඩු දෙන කරුණක් වී තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. අහෝස්තු 31 දින ඩොලරයේ විකුණුම් මිල ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අනුව රු. 204.89 ක් බවට සඳහන් වුණා.

නමුත් සැප්තැම්බර් 01 දිනයේ දී වාණිජ බැංකු කිහිපයකම විනිමය අනුපාතික පිරික්සීමේ දී පෙනී යන්නේ, රාජ්‍ය වාණිජ බැංකුවල එය පහළ අගයක් දැක්වුවද පුද්ගලික වාණිජ බැංකු විසින් ඩොලරයේ විකුණුම් මිල රු. 226.00 ක් තරම් ඉහළ අගයයක් ලබාදුන් බවයි.

ඩොලරයේ විකුණුම් මිල ලංකා බැංකුවට අනුව රු. 203.00 ක් හා මහජන බැංකුවට අනුව 204.99 ක් ලෙසින් සටහන් වේ. කෙසේ වෙතත් කොමර්ෂල් බැංකුව එය රු. 226.00 ක්, සම්පත් බැංකුව රු. 226.25 ක්, හැටන් නැෂනල් බැංකුව රු. 226.00 ක් හා සෙලාන් බැංකුව රු. 225.00 ක් ලෙසින් සඳහන් වී තිබුණා.