දක්ෂිණ අධිවේගයේ විවේක කලාප වැඩි කිරීමට පියවර

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ විවේක කලාප ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමට, ඉතා කෙටි කලකින් සැලසුම් කර ඇතැයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති සී.පී.කේ. අතලුවගේ මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත.

ඒ සඳහා සුදුසු ප්‍රදේශ මේ දිනවල හඳුනා ගෙන යන බව ද සඳහන් කර ඇත. පසුගිය වසරේදී දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය මත්තල දක්වා (අන්දරවැව) දීර්ඝ කළ අතර එහි මුළු දුර කිලෝමීටර 200 කට ආසන්න වේ. නමුත්, මාකුඹුර පිවිසුමේ සිට කිලෝමීටර 50 කින් වැලිපැන්න ප්‍රදේශයේ දැනට ඇති එකම විවේක කලාපය පිහිටුවා ඇති අතර අන්දර වැව පිවිසුමේ සිට කොළඹ දෙසට කිලොමීටර 150ක්ට පසුව අනික් අන්තයෙන් එය හමුවේ. මෙවැනි තත්ත්වයක් තුළ, කිලෝමීටර 200 කට විවේක ප්‍රදේශ එකක් පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවේ. මේ අනුව, අලුත් විවේක ප්‍රදේශ තුනක් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ පිහිටුවීමට සැලසුම් කර ඇති බව ද අතලුවගේ මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත.

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ විවේක ප්‍රදේශ ප්‍රමාණය ඉහළ දැමීමට රියදුරන්ගෙන් ද ඉල්ලීම් රැසක් ලැබී ඇති බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසා ඇත. ශ්‍රී ලංකාව තුළ මේ වන විට අධිවේගී මාර්ග තුනක් භාවිත වන අතර ඒ අතුරින් විවේක කලාපයක් පිහිටා ඇත්තේ දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ වැලිපැන්නේ පමණි. එබැවින් අධිවේගී මාර්ග භාවිත කරන රියදුරන්ගේ පහසුව වෙනුවෙන්, තෝරාගත් දුර ප්‍රමාණයන්ට අනුව සෑම අධිවේගී මාර්ගයකම විවේක කලාප පිහිටුවීම කාලෝචිත තීරණයක් ලෙස සඳහන් කළ හැකිය. මෙය අධිවේගී මාර්ගවල සිදුවන අනතුරු අවම කරගැනීමට ඉවහල් විය හැකිය.