ශ්‍රී ලංකාවේ Number Portability සේවාව ක්‍රියාත්මක කිරීම තවදුරටත් කල් යන ලකුණු

ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව (TRC) විසින් මේ වසර මැද භාගය වන විට ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්‍ෂා කළ Number Portability යන සේවාව, මෙම වසර අවසානය දක්වා ප්‍රමාදවෙන බව සඳහන් වෙනවා. මේ සේවාව ක්‍රියාත්මක වූ පසු යම් අයෙකු විසින් භාවිතා කරන දුරකථන අංකය වෙනස් නොකර තම රුචිය අනුව ඕනෑම විදුලි සංදේශ ක්‍රියාකරුවෙකුගේ සේවය ලබාගැනීමේ හැකියාව ශ්‍රී ලංකාව තුළ ස්ථාපනය වෙනවා.

මේ සඳහා අවශ්‍ය මූලික පියවර, ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව විසින් ආරම්භ කර තිබෙනවා. අනාගතයේදී, දැනට පවතින දුරකථන අංකයවල භාවිත වන ජාල හඳුනා ගැනීම කේත අංකයන් සඳහා පොදු අංක ක්‍රමයක් වන බවත් (070, 071, 072, 075, 077, 076, 078) එයට ඕනෑම සබඳතාවයක් භාවිතා කළ හැකිවනු ඇති බවත් ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

මෙහි මූලික ක්‍රියාමාර්ග ආරම්භ කිරීමට පෙර, ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව විසින් ලංකාවේ ජංගම දුරකථන සේවා සපයන ආයතන සමග සාකච්ඡා කර මෙම ක්‍රියාදාමය පිළිබඳ ඔවුන්ගේ කැමැත්ත විමසා සිටීමේදී ඔවුන් එයට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කර සිටි බවත් ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව පසුගිය වසරේ ප්‍රකාශ කළා.

මේ වන විටත් මෙම Number Portability සේවාව ඉන්දියාව සහ මැලේසියාව වැනි රටවල ක්‍රියාත්මක වන අතර මෙම නව ක්‍රමවේදය ශ්‍රී ලංකාව වෙත හඳුන්වාදීම මේ වසර මැද භාගයේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව අපේක්ෂා කළා. නමුත්, Number Portability සේවාව ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙම වසර අවසානය දක්වා ප්‍රමාද වන බව සඳහන් වෙනවා.