සහල්, සීනි, කිරිපිටි සහ බඩඉරිඟු පිළිබඳ පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

සහල්, සීනි, කිරිපිටි සහ බඩඉරිඟු මෙරටට ආනයනය කරන්නන්, නිෂ්පාදකයින්, ගබඩාකරුවන්, රැස්කරන්නන් සහ බෙදාහරින්නන් පාරිභෝගික අධිකාරියේ ලියාපංදිචි විය යුතු බවට දන්වා අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එසේම ඉහත දෑ ලියාපදිංචියකින් තොරව ආනයනය කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම, ගබඩාකිරීම, රැස්කර තබා ගැනිම සහ බෙදාහැරිම තහනම් වන බව එම ගැසට් නිවේදනයේ තවදුරටත් සඳහන් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙම ලියාපදිංචිය සඳහා එම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කළ දින සිට දින 07ක පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ ලබා දී තිබෙනවා. එහිදී තම තොග සංචිත ප්‍රමාණයන් පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුර ද ලබාදිය යුතු බව ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් කර තිබෙනවා.

වී වගාකරුවන්ට සහ බඩඉරිඟු වගාකරුවන්ට වගා කළ බිමෙන් ලබාගත් අස්වැන්න ගබඩාකර තබා ගැනිම සම්බන්ධයෙන් එම නීතිය වලංගු නොවන බව ද එම ගැසට් නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබෙනවා.

මේ අතර, සහල්, සීනි, කිරිපිටි සහ බඩ ඉරිඟු ගබඩාකරුවන් සහ බෙදාහරින්නන්ට සිය නිෂ්පාදන තොග පිළිබඳ තොරතුරු පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ – වෙබ් අඩවියෙන් යාවත්කාලීන කිරීම හා ලියාපදිංචිය සිදුකළ හැකි වෙනවා.