පොල් මිල පාලනයෙන් ඉවතට, පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියෙන් ගැසට් නිවේදයක්

පොල් සඳහා පනවා තිබූ උපරිම සිල්ලර මිල ඉවත් කළ බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසනවා. ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ජුනි මස 18 වනදා එම අධිකාරිය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

2020 වසරේ සැප්තැම්බර් 25 වන දින අංක 2194/73 දරණ ගැසට් පත්‍රය මඟින් පොල් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් පනවා ලැබුවා. ඒ අනුව වට ප්‍රමාණය අඟල් 13 වැඩි පොල් සඳහා රුපියල් 70ක උපරිම සිල්ලර මිලක් ද, වට ප්‍රමාණය අඟල් 12 – 13 අතර පොල් සඳහා රුපියල් 65ක් සහ වට ප්‍රමාණය අඟල් 12ට අඩු පොල් සඳහා රුපියල් 60 උපරිම සිල්ලර මිලක් ද නියම කළා.

2021 ජුනි මස 18 වනදා ඉහත ගැසට් පත්‍රය බල රහිත කරමින් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් 2232/ 38 දරණ නව ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කර තිබෙනවා.

මේ වන විට පොල් ගෙඩියක මිල රුපියල් 100 කට ආසන්න අගයක පවතින බවට ඇතැම් මාධ්‍ය මගින් පෙනවාදී තිබුණා.