පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත බලාත්මක කෙරේ

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පතට කථානායකවරයා සිය සහතිකය සටහන් කර තිබෙනවා.

කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා ඊයේ (22) පස්වරුවේ එලෙස සිය සහතිකය සටහන් කළ බව, පාර්ලිමේන්තු සන්නිවේදන අංශය පවසනවා.

ඊයේ (22) පාර්ලිමේන්තුවේදී මෙම පනත් කෙටුම්පත විවාදයට ගැනීමෙන් අනතුරුව සංශෝධන රහිතව සම්මත වුණා.

වෙළඳ අමාත්‍යවරයා විසින්, 2021 සැප්තැම්බර් 06 වන දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද මෙම පනත් කෙටුම්පත, 2021 අගෝස්තු 19 වන දින ගැසට් පත්‍රයේ පළ කෙරුණා.

ඒ අනුව, 2003 අංක 09 දරන පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ (සංශෝධන) පනත, ඊයේ (22) සිට බලාත්මක වනවා.