කොවිඩ්-19 තුන්වන රැල්ල හමුවේ බලපෑමට ලක්වූ ලීසිං ගණුදෙනුකරුවන් සඳහා සහන සැලසීමට මහ බැංකුව මැදිහත්වේ.

මේ වනවිට මෙරටට බලපා ඇති කෝවිඩ්-19 වසංගතයේ තුන්වන රැල්ල හමුවේ පීඩාවට පත් බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගම් සහ විශේෂිත කල්බදු මූල්‍යකරණ සමාගම්වල ගණුදෙනුකරුවන් මුහුණපා ඇති ගැටලු සැලකිල්ලට ගනිමින්, සහනයන් ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන වෙතින් ඉල්ලා සිටිමින් 2021 අංක 06 දරන කෝවිඩ්-19 නිසා බලපෑමට ලක් වූ ව්‍යාපාර හා පුද්ගලයන් සඳහා සහන සැලසීම යන චක්‍රලේඛය නිකුත් කරන තිබෙනවා.

මේ මගින් සක්‍රීය ණය පහසුකම් සඳහා මෙන්ම අක්‍රීය කාණ්ඩයේ ණය පහසුකම් සඳහාද 2021 අගෝස්තු 31 දක්වා සහන ලබාදී තිබෙනවා. මේ අනුවන් ණය පහසුකම් අදාලව සිදුකෙරෙන සියලුම අත්පත් කර ගැනීමද 2021 අගෝස්තු 31 දක්වා අත්හිටුවා තිබෙනවා.

මීට අමතරව පැහැදිලිවම පීඩාවට පත් වූ ගණුදෙනුකරුවන් සඳහා 2021 ජුනි 30 දක්වා කාල සීමාව්‍ තුළ, ණය කාඩ්පත් සහ වෙනත් ණය පහසුකම් සඳහා ප්‍රමාද ගාස්තු අය කිරීම අත්හිටුවීම සඳහා බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන කටයුතු කළ යුතු වෙනවා. මීට අමතරව පවතින සංචරණ සීමාවන් හේතුවෙන් බලපෑමට පත් ගණුදෙනුකරුවන් විසින්, ණය ආපසු ගෙවීමට නියමිත දිනට උපරිම වැඩකරන දින 10ක් කල් දැමීමට කරන ඕනෑම ඉල්ලීමක් සඳහා කිසිදු අමතර පොලියකින් හෝ වෙනත් ගාස්තුවකින් තොරව අවස්ථාව ලබාදිය යුතු වෙනවා.

ඉහත කරුණු සහ තව සහන ප්‍රකාශයට පත්කරමින් නිකුත් කළ චක්‍රලෙඛය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වෙබ් අඩවියේන් ලබාගත හැකි වන අතර උක්ත සහන ඉල්ලුම් කරන ගණුදෙනුකරුවන් 2021 ජුලි මස 15 වන දිනට පෙර ලිඛිතව හෝ විද්‍යූත් තැපෑල මාර්ගයෙන් එම ඉල්ලිම සිදුකළ යුතු වෙනවා.