පෞද්ගලික බැංකුවල සේවා අඛණ්ඩ පවත්වාගෙන මහ බැංකුවෙන් නිවේදනයක්

බැංකු සේවා සැපයීම සම්බන්ධයෙන් පෞද්ගලික බැංකු විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද දැන්වීම් නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින්, බලපත්‍රලාභී සියලුම බැංකුවල අඛණ්ඩ බැංකු සේවා සැපයීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කිරීමේ අවශ්‍යතාව යළිත් අවධාරණය කර තිබෙනවා.

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ සහ පොලිස්පතිගේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අත්‍යවශ්‍ය බැංකු සේවා පවත්වාගෙන යාමට බලපත්‍රලාභී සියලුම බැංකුවලින් දැනටමත් ඉල්ලා තිබෙනවා. කොවිඩ්-19 පැතිර යාම වැළැක්වීමට සිදුවන ගමන් සීමාවන් යටතේ බැංකු සේවා සැපයීමේදී අදාළ බලධාරීන් විසින් නිකුත් කරන ලද සියලුම ආරක්ෂක පියවර සහ මාර්ගෝපදේශවලට යටත්ව පහත කරුණු ද සලකා බලා තම සේවාවන් පවත්වාගෙන යන ලෙසත් එහිදී අවධාරණය කෙරෙනවා.

බැංකු ශාඛා විවෘත කළ යුත්තේ මෙහෙයුම්, නිෂ්කාශන ක්‍රියාකාරකම්, විශ්‍රාම වැටුප්/වැටුප් ගෙවීම සහ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ වෙනත් හදිසි අවශ්‍යතාවන්ට ප්‍රතිචාර දැක්වීම වැනි වෙළඳ මූල්‍යකරණය, භාණ්ඩාගාරය වැනි අත්‍යවශ්‍ය සේවා සැපයීම සඳහා පමණක් වෙනවා.

කාර්ය මණ්ඩලයේ සෞඛ්‍යය හා ආරක්ෂාව සැලකිල්ලට ගනිමින් ශාඛාවන්හි සේවයට වාර්තා කිරීමට අවසර දී ඇති කාර්ය මණ්ඩලය, එක් ශාඛාවකට 15 කට සීමා වනවා.

කාර්ය මණ්ඩලය, රෝස්ටර් පදනමක් මත වැඩ කිරීමට වාර්තා කළ යුතු වෙනවා. නැතහොත් එක් එක් ශාඛාවේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ නිශ්චිත අවශ්‍යතා සැලකිල්ලට ගනිමින් ශාඛා විවෘත කළ යුත්තේ නිශ්චිත දිනවල පමණක් බව සඳහන් වෙනවා.

ශාඛා කළමනාකරුවන් විසින් අදාළ කාර්ය මණ්ඩලයේ සේවයට වාර්තා කිරීම සඳහා, ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානයෙන් පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගත යුතු වෙනවා.