කන්ටේනර් නිදහස් කර ගැනීම සඳහා මහ බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 50 ක්.

ඩොලර් හිඟය හේතුවෙන් කොළඹ වරායේ සිරවී තිබෙන අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය කන්ටේනර් නිදහස් කරගැනීම සඳහා වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 50 ක් රාජ්‍ය බැංකු දෙකකට නිකුත් කළ බව මහ බැංකුව පවසනවා.

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කන්ටේනර් නිදහස් කර ගැනීම සඳහා තවත් ඩොලර් අවශ්‍ය වේ නම් ඒ සඳහා ද මහ බැංකුව කටයුතු කරන බව, මහ බැංකුවේ අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා ප්‍රකාශ කරනවා.