බස්නාහිර පළාතේ විශේෂ මෙහෙයුමක්.

බස්නාහිර පළාත තුළ සිදුකළ විශේෂ මෙහෙයුමකදී විවිධ වැරදි සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් 1,113 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.ඊට මත්ද්‍රව්‍ය වැරදි සම්බන්ධයෙන් 685 ක් සහ වරෙන්තු මත සිටි 424 ක් ඊට අයත් වේ.