සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ කඩකරන්නන් සොයා 23 දා සිට බස්නාහිර පළාත තුළ විශේෂ මෙහෙයුම්

කොවිඩ් 19 ව්‍යාප්තිය වැලැක්වීම සඳහා සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ කඩකරන්නන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා නොවැම්බර් 23 වනදා සිට බස්නාහිර පළාත තුළ විශේෂ මෙහෙයුම් දියත් කරන බව පොලිසිය නිවේදනය කරනවා.

මේ අනුව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නීති කඩකරන්නන් හඳුනාගෙන ඔවුනට එරෙහිව නීතිමය වසයේන් කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙනවා. එබැවින් සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නිසි පරිදි අනුගමනය කර සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ලෙස කටයුතු කරන ලෙස පොලීසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.