වෘත්තීය පුහුණු ආයතන ජුලි මස 06 වනදා සිට විවෘත වෙයි.

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය සතු සියලුම වෘත්තීය පුහුණු ආයතන ජුලි මස 06 වනදා සිට සිසුන් සඳහා නැවත විවෘත කිරීමට තීරණය කර තිබෙන බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ අකිල දනුෂ්ක නාගහවත්ත මහතා මේ බව සඳහන් කරයි.

මේ පිළිබඳ විමසා තොරතුරු 0117270270 යන දුරකථන අංකයෙන් ලබාගත හැකිය.