බස්නාහිරින් පිටවන අයට අහඹු පරීක්ෂණ

අද සිට බස්නාහිර පළාතෙන් පිටව යන පුද්ගලයින් සඳහා තෝරාගත් ස්ථාන 03ක සිට අහඹු ක්ෂණික ප්‍රතිදේහජනක පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට සැලසුම් කොට ඇති බව   යුද හමුදාපතිවරයා ප්‍රකාශ කරයි.